اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی نشریه به شرح ذیل می باشد:

1. مقاله حاصل مطالعات، تجربه­ها و پژوهش­های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2. تهیه مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، دزدی علمی در ارائه تحلیل، اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران و یا در بیان نتایج تحقیق باشد.

3. ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیر مرتبط الزامی است، تنها نویسنده مسئول مجاز به ارتباط با دفتر مجله می باشد.

4. در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

5. مقاله ارسالی و یا محتوای آن در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و یا بطور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد(تا زمانی که وضعیت مقاله شما در این نشریه مشخص نشده باشد از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر اینصورت، ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).

6. نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز­پس گیرد.

7. همه نویسندگان و داوران باید مراتب تضاد منافع خود را با مقاله مورد نظر خاصی اعلام نمایند.

8. نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص و یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد می­باشد.