فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

1. ثبت مقاله به وسیله نویسنده در سامانه مجله شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و ثبت نهایی مقاله(تنظیم دقیق مقاله بر اساس راهنمای تدوین مقالات نشریه الزامی است).

2. اعلام نظر سردبیر و هیات تحریریه درباره مقاله و در صورت نیاز، ارجاع به دبیر تخصصی.

3. برگرداندن مقاله به نویسنده برای انجام دادن برخی اصلاحات ساختاری(در صورت وجود).

4. ارسال تعهد عدم ارسال چاپ مقاله حاضر در نشریه­های دیگر.

5. ارائه مقاله به دو داور متخصّص در زمینه موضوعی مقاله.

    الف- در صورت پذیرش مقاله از طرف دو داور، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

    ب- در صورت رد مقاله از طرف دو داور، مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می­شود.

    ج- در صورت پذیرش مقاله از طرف یک داور و رد آن از طرف داور دیگر، مقاله به داور سوم فرستاده می شود.

    د- در صورت رد مقاله از طرف داور سوم، مقاله از فرایند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود. در صورت پذیرش مقاله از طرف داور سوم، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می­شود.

    ه- در صورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می­شود.

    و- چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مجدّدا داور/ داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 5 باز­خواهد گشت.

6. مقاله جهت انجام دادن اصلاحات داوری به نویسندگان بازگردانده می شود.

7. انجام اصلاحات و ارائه مجدد مقاله از سوی نویسندگان(دو هفته).

8. ارسال مقاله به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله.

9. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

10. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می­شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می­رود.

11. مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه­آرایی ارسال می­گردد.

12. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات تائید شده دارد.

13. در نهایت، مقاله پس از چاپ به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجله قابل دانلود خواهد بود.