اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن شعبانی آزاد

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

hasan.shabaniazadgmail.com

سردبیر

دکتر غلامرضا کافی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

ghkafishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جعفر حمیدی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(بازنشسته)

hamidi82225yahoo.com

دکتر سید احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(بازنشسته)

sahkazerooni.ir
sahkazerooniyahoo.com

دکتر اکبر نحوی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

akbar.nahviyahoo.com

دکتر نجف جوکار

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

n.jowkaryahoo.com

دکتر منوچهر جوکار

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید چمران اهواز

gol.joukargmail.com

دکتر مریم محمودی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

m.mahmoodi75yahoo.com

دکتر رضا صادقی شهپر

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد همدان

r.s.shahpargmail.com

مدیر داخلی

دکتر رقیه ابراهیمی زاد جویمی

زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

r.ebrahimizadgmail.com

کارشناس نشریه

کبری حیدری

شیمی کارشناس امور پژوهشی

heidari.ykgmail.com