اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید فضل الله میر قادری

زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

sfmirghaderigmail.com

سردبیر

دکتر غلامرضا کافی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

ghkafishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جعفر حمیدی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(بازنشسته)

hamidi82225yahoo.com

دکتر سید احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(بازنشسته)

sahkazerooni.ir
sahkazerooniyahoo.com

دکتر اکبر نحوی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

akbar.nahviyahoo.com

دکتر اکبر صیاد کوه

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

ak_sayadyahoo.com

دکتر منوچهر جوکار

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید چمران اهواز

gol.joukargmail.com

دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

mrezaeishirazu.ac.ir

دکتر زرین تاج واردی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

zt.varedigmail.com

دکتر مریم محمودی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

m.mahmoodi75yahoo.com

دکتر محمد مرادی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

momoradishirazu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حسن شعبانی آزاد

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

hasan.shabaniazadgmail.com