اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید فضل الله میر قادری

زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

sfmirghaderiatgmail.com

سردبیر

دکتر غلامرضا کافی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

ghkafiatshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جعفر حمیدی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر(بازنشسته)

hamidi82225atyahoo.com

دکتر اکبر صیاد کوه

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

ak_sayadatyahoo.com

دکتر اکبر نحوی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

akbar.nahviatyahoo.com

دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

mrezaeiatshirazu.ac.ir

دکتر منوچهر جوکار

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید چمران اهواز

gol.joukaratgmail.com

دکتر محمد مرادی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

momoradiatshirazu.ac.ir

دکتر مریم محمودی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

m.mahmoodi75atyahoo.com

دکتر زرین تاج واردی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

zt.varediatgmail.com

دکتر زهرا ریاحی زمین

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز

z.riahizaminatshirazu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حسن شعبانی آزاد

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

hasan.shabaniazadatgmail.com