اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

آشنا کردن پژوهشگران با ساحت های بازتاب دهنده آموزه های دینی به عنوان مهمترین منبع شاعران ایران در سده های گذشته و ایجاد پیوستگی و آویزش میان نویسندگان و سرایندگان معاصر با گذشته ادب فارسی و پژوهشگران آیینی و تبیین مذهب انتظار بعنوان یک عامل فکری و روحی حیات بخش و تحرک ­آور و تعهد ساز.